Dofinansowania

Sprawdź listę dofinansowań, które możemy pomóc Tobie uzyskać.

Dofinansowanie

Program „Czyste powietrze”

Warunki programu:

 • Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • aby skorzystać z programu musi nastąpić wymiana nieefektywnego (poniżej 5 klasy) źródła ciepła na paliwo stałe – kocioł na węgiel, ekogroszek, biomasę – potwierdzone protokołem złomowania pieca,
 • dom musi mieć tzw. „odbiór”,
 • Można łączyć z ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, montażem rekuperacji, wentylacji, fotowoltaiką,
 • okres realizacji 30 mc lub w przypadku prefinansowania 18 mc,
 • wniosek można złożyć zarówno przed realizacją inwestycji jak i do 6 mc po zakończeniu,
 • W przypadku prefinansowania warunkiem jest, że przedsięwzięcie może być rozpoczęte ale nie może być zakończone na dzień składania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji uzależniona od dochodów wnioskodawcy:

 1. Poziom podstawowy do 55% wartości netto tj. maks. – 19 400,00 zł
  • dochód wnioskodawcy do 135 tyś. zł za poprzedni rok podatkowy,
  • w przypadku kiedy małżonkowie rozliczają się wspólnie dochód dzielony jest równo na pół i liczy się tylko połowa Wnioskodawcy.
 2. Poziom podwyższony do 80% wartości netto maks. – 28 100,00 zł
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty (konieczne zaświadczenie z OPS):
   • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie tj. 120 400 zł.
  • możliwość skorzystania z prefinansowania – wypłata 50% wartości dotacji przed realizacją inwestycji na konto wykonawcy,
  • potwierdzenie dochodów następuje po przedstawieniu zaświadczenia o dochodach na osobę /mc za poprzedni rok wystawiane przez OPS
 3. Poziom najwyższy do 100% wartości netto – maks. 35 200,00 zł
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty (konieczne zaświadczenie z OPS):
   • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
   • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
    lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie tj. 60 200 zł.
   • możliwość skorzystania z prefinansowania – wypłata 50% wartości dotacji przed realizacją inwestycji na konto wykonawcy,
   • potwierdzenie dochodów następuje po przedstawieniu zaświadczenia o dochodach na osobę /mc za poprzedni rok wystawiane przez OPS

Więcej informacji: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania
Kalkulator dotacji: http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

Dofinansowanie

Program „Moje Ciepło”

Warunki programu:

 • Okres kwalifikowania kosztów: od 1.01.2021 r.
 • wnioskodawcą może być właściciel lub współwłaściciel wskazany w pozwoleniu na budowę,
 • dotyczy nowobudowanych domów,
 • dofinansowanie do pompy ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 30% wartości brutto ale maks. 7000 zł,
 • do 45%, maks. 7000 zł w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny,
 • warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie: maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok),
 • do wniosku obowiązkowo trzeba załączyć charakterystykę energetyczną budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej. W dokumencie tym źródłem ogrzewania musi być pompa ciepła i tym samym wskaźnik EP powinien być wyliczony dla wszystkich urządzeń grzewczych, w tym dla pompy ciepła.

Więcej informacji: https://mojecieplo.gov.pl/o-programie/